Senyalització industrial per a paviments industrials a Barcelona

 

Quantes vegades ha sentit pànic quan t'ha passat brunzint un carretillero amb el toro i una càrrega de 1.400kg a la meitat de la nau? nosaltres sabem gràcies a la nostra experiència en la senyalització de sòls i paviments industrials a Barcelona, d'alguns contratemps que han desembocat en accidents per un descuit a l'hora de planificar un paviment industrial.

ON SENYALITZAR ELS PAVIMENTS INDUSTRIALS DE RESINES?

 

En qualsevol activitat empresarial ja que està regulat i és obligatori per llei. D'acord amb els resultats de l'avaluació de riscos, sigui necessària i útil per al seu control en llaures al compliment de la LLEI 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i del RD 485/1997, de 14 d'abril de senyalització de seguretat i salut en el treball.

QUINS TEMPS NECESSITEM?

 

Podem senyalitzar tot el paviment de la seva empresa en un cap de setmana sense interrompre l'activitat d'aquesta, respectant els temps de posada en servei que siguin necessaris. Acabats professionals i amb l'ús de resines amb certificació de qualitat europea CE i amb norma ISO-90001.

QUÈ ÉS LA SENYALITZACIÓ INDUSTRIAL?

 

La senyalització industrial consisteix a usar un conjunt de plaques, rètols i distintius en general, amb la finalitat de regular el trànsit en un espai de treball i resguardar la seguretat i salut del treballador.

 

En alguns llocs existeix la necessitat de senyalitzar paviments, per la qual cosa és obligatori que les indústries i empreses usin la senyalització de seguretat industrial. En cas contrari, tindran inconvenients amb la llei.

 

En general, les indústries i empreses contracten un especialista que s'encarrega de la senyalització, perquè aquestes es fan considerant requisits establerts en la legislació.

 

L'especialista disposarà, d'acord amb les característiques de l'espai laboral, cartells, senyals, la delimitació i marcat de sòl, d'acord amb la normativa legal: atreure l'atenció de l'usuari, identificar de manera clara el risc, i indicar la conducta a seguir.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE LA SENYALITZACIÓ INDUSTRIAL?

 

Funcionar sota un pla de senyalització d'indústria millora la seguretat i productivitat en indústries, fàbriques i plantes d'assemblatge, el mateix ocorre amb la senyalització en l'empresa.

 

Ajuden en el control de riscos, en els llocs de treball, en proporcionar indicacions, orientacions o obligacions, per la qual cosa és necessari que els treballadors les coneguin, i siguin respectades tant pel treballador com a la persona que es troba de visita.

QUINS TIPUS DE SENYALITZACIÓ HI HA EN LA INDÚSTRIA?

 

Dins del nostre treball amb sòls industrials, realitzem la senyalització del lloc de treball, encarregant-se Grup Pavin de la delimitació i marcat de sòl, col·locació de cartells i senyals, la qual cosa es requereixi d'acord amb les característiques de l'espai.

 

Si l'àrea a tractar és un magatzem, amb diferents localitzacions per on es transita emmagatzemant, o inventariant materials, és aconsellable la senyalització sòls industrials, per a delimitar l'espai de trànsit i evitar el risc de caigudes, cops, xocs i atropellaments.

Si tens una estructura àmplia, i vols crear en ella diferents espais de treball, això el pots fer amb la senyalització paviments industrials, delimitant en ella cada espai de treball i amb bandes contínues, i creen passadissos per a vianants.

 

Si és el cas de la construcció d'un establiment empresarial, en ell s'empra la senyalització paviments continus per a delimitar superfícies dedicades a funcions específiques com a emmagatzematges, vies d'accés a mitjans d'extinció i vies d'evacuació.

 

Aquesta mateixa senyalització s'aplicarà per a les delimitacions i senyals de l'estacionament en soterrani, si és que ho té.

 

També per a la delimitació i marcat en les vies exteriors permanents que es trobin en els seus voltants immediats.

 

Aquests són només tres exemples, de tants que pot haver-hi, en els quals es fa necessari aquests tres tipus de senyalitzacions industrials.

Dins del nostre treball amb sòls industrials, ens ocupem de les senyalitzacions, coneixem tots els elements de senyals dins d'ambients industrials i empresarials.

 

Per a aquests treballs, estudiem l'espai, observem, analitzem i decidim la senyalització a utilitzar i els punts de distribució de senyals de seguretat que es necessita.

 

Som una empresa que compta amb personal qualificat, i adquirim els millors materials del sector, amb la finalitat de fer treballs de la millor qualitat, amb el qual el client et sentiràs satisfet.

QUI S'ENCARREGA DE LA SENYALITZACIÓ EN ELS PAVIMENTS INDUSTRIALS D'UNA EMPRESA?

 

Dependrà de la grandària d'aquesta, sent en les més petites el propietari de la mateixa i en empreses de major envergadura se sol responsabilitzar un tècnic en prevenció de riscos laborals ( PRL ).

PER QUÈ SENYALITZAR ELS PAVIMENTS INDUSTRIALS DE RESINES D'UNA EMPRESA?

 

Per a protegir la seva seguretat i salut, els vianants hauran d'observar tota norma que s'estableixi sobre aquest tema per a l'ús de les vies de circulació en el lloc de treball, especialment la senyalització vertical i horitzontal que indica les zones de pas.

COM SENYALITZAR PAVIMENTS INDUSTRIALS DE RESINA EN UNA EMPRESA?

 

La correcta identificació de les diferents localitzacions permetrà la delimitació dels espais de treball de les vies de trànsit i de les àrees d'emmagatzematge, evitant així les caigudes que es produeixen en els desplaçaments.

 

El moviment de persones i materials en el lloc de treball es realitza a través de les vies de circulació i el fet de circular per ells comporta la possibilitat d'ocurrència de diversos tipus d'accidents, principalment caigudes, cops, xocs i atropellaments, per la qual cosa cal respectar en tot moment qualsevol norma interna que s'estableixi per al correcte ús de les vies de circulació en les empreses, en particular, la senyalització viària.

 

Les superfícies de treball són el motiu de l'origen d'un gran nombre d'accidents laborals, principalment les caigudes al mateix nivell, que representen aproximadament el 10% del total d'accidents amb baixa registrats a Espanya anualment. D'ells el 98,4% tenen conseqüències lleus, un 1,58% conseqüències greus i un 0.02% conseqüències mortals.

 

Una part important d'aquestes caigudes es produeix en els desplaçaments d'un punt a un altre de l'empresa, ja sigui per a buscar una peça, eina o document, anar als serveis, per a transmetre una informació, per a trobar-se amb una altra persona, participar en una reunió o quan s'incorpora o abandona el lloc de treball.

 

La correcta identificació de les diferents localitzacions permetrà la delimitació dels espais de treball de les vies de trànsit i de les àrees d'emmagatzematge, evitant així les caigudes que es produeixen en els desplaçaments.

QUINES MESURES PREVENTIVES HAIG D'ADOPTAR PER A la SENYALITZACIÓ EN ELS PAVIMENTS INDUSTRIALS DE RESINES EN LA MEVA EMPRESA?

 

Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles hauran d'estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues d'un color ben visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del sòl. La delimitació haurà de respectar les necessàries distàncies de seguretat entre vehicles i objectes pròxims, i entre vianants i vehicles.

 

La senyalització de color referida a senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de persones, xocs o cops, delimitació de zones, etc. s'efectuarà mitjançant franges alternes grogues i negres. Les franges hauran de tenir una inclinació aproximada de 45° i ser de dimensions similars d'acord amb el següent model:

 

La utilització de franges alternes grogues i negres amb una inclinació de 45° hauria de limitar-se exclusivament a l'advertiment del perill de caigudes, xocs i cops, no sent recomanable utilitzar-les per a pintar elements de seguretat com a baranes i resguards en màquines.

 

Les superfícies dedicades a funcions específiques, com a emmagatzematges intermedis, zones de classificació de materials, ubicació d'equips mòbils, vies d'accés o mitjans d'extinció i vies d'evacuació, no han de senyalitzar-se mitjançant bandes grogues i negres, sinó utilitzant un codi específic de senyalització el més senzill possible, emprant preferentment bandes contínues de 10 cm d'ample, de color blanc o groc ( en funció del color del paviment industrial ).

 

La senyalització horitzontal dels centres de treball es realitzarà, sempre que sigui necessari, delimitant les àrees de treball, evitant interferències entre els llocs de treball pròxims i marcant els passadissos com a zones lliures d'obstacles provisionals o fixos; per a això s'utilitzaran preferentment bandes contínues de 5 cm d'ample, de color blanc o groc ( en funció del color del paviment industrial ) per a delimitar les zones de treball o magatzems de les vies de circulació i de 10 cm d'ample per a delimitar els passadissos per a vianants, quan aquests circulin paral·lelament a vies de circulació rodada.

QUALS SÓN ELS COLORS MÉS ADEQUATS PER A la SENYALITZACIÓ EN L'EMPRESA DELS PAVIMENTS INDUSTRIALS DE RESINES?

 

Per a evitar excessos de colorit, la gamma de colors utilitzats serà el més reduïda possible i de cada color s'empra sempre la mateixa tonalitat en tota la senyalització.

 

Els emmagatzematges intermedis i les zones de classificació de materials podrien senyalitzar-se contornejant-los perimetralment amb bandes iguals a les utilitzades per a les vies de circulació i la seva zona interior pintada d'un sol color o mitjançant bandes identificatives de tal funció ( preferentment, de color blanc ).

 

Les zones d'accés als mitjans d'extinció hauran de marcar-se en el sòl contornejant-les perimetralment amb bandes vermelles.

 

Quan en les vies interiors de circulació rodada vulguin delimitar-se zones per al pas de vianants, seria adequat senyalitzar tals zones de pas mitjançant bandes amples, grogues o blanques ( passos tipus zebra ) de 10 cm d'ample, d'igual color a l'empleat en la senyalització de les vies de circulació.

 

Quan en àrees interiors existeixin vies de circulació rodada i per als vianants, seria convenient diferenciar les superfícies de trànsit per als vianants, o com a mínim les seves vores, emprant un color diferent al de les vies de circulació de vehicles.

 

En pintar les bandes de senyalització en les vies de circulació rodada, es recomana utilitzar pintures preparades de manera que, enfront del pas dels vehicles, presentin una adherència al ferm similar a la de la resta del paviment de les vies.

QUINES SÓN LES RESISTÈNCIES QUÍMIQUES D'AQUESTS PAVIMENTS INDUSTRIALS DE RESINES?

 

Els materials que emprem per a l'aplicació de sòls i paviments industrials agroalimentaris estan assajats en laboratori seguint metodologies de les normes d'assaig UNEIX EN ISO 4628, EN 13529 i EN 2812-1, sotmetent una placa recoberta de producte a un contacte continu amb el reactiu durant diferents temps d'exposició ( 2h - 1 dia -7 dies i 28 dies ) en concentracions diferents a cada compost.

 

NOTA: Cada aplicació és sota unes premisses úniques, així doncs en cada cas es facilitaran els quadres exactes de resistències finals.

 

 • Oli motor
 • Àcid acètic ( 5% - 30% - 99% )
 • Àcid cítric ( 5% - 30% )
 • Àcid clorhídric ( 5% - 30% )
 • Àcid làctic ( 5% - 30% - 85% )
 • Àcid nítric ( 5% - 30% - 65% )
 • Àcid ortofosfórico ( 5% - 30% - 85% )
 • Àcid peracético ( 5% - 15% )
 • Àcid sulfúric ( 5% - 30% - 50% - 98% )
 • Aigua règia
 • Aguarrás
 • Amoníac
 • Etanol
 • Gasolina
 • Hidròxid potàssic ( 5% - 30% )
 • Hidròxid sòdic ( 5% - 30% - 50% )
 • Lleixiu ( 50% - 100% )
 • Peròxid d'hidrogen ( 5% - 30% )
 • Toluè
 • Vi negre
 • Xilè

QUINA SENYALITZACIÓ INDUSTRIAL APLIQUEM EN PAVIMENTS INDUSTRIALS?

 

Els nostres inicis en l'aplicació de sòls i paviments industrials de resines, pintures industrials, sòls continus, preparació de suports, etc.. té començament fa 29 anys i a continuació podrà veure una mostra dels nostres treballs en el sector. A més sempre pot veure l'etiqueta "Senyalització industrial per a paviments" per a veure més treballs.


Senyalització industrial per a empreses a Barcelona


Els sòls i paviments industrials agroalimentaris a Barcelona proposats per Grup Pavin engloben els tractaments per a paviments carnis, pesquers, hostalers, frutícolas, en definitiva tots aquells que tractin aliments en algun de tots els seus estats. Sol·liciti el seu pressupost.


Senyalització industrial d'una nau logística


Els sòls i paviments industrials agroalimentaris a Barcelona proposats per Grup Pavin engloben els tractaments per a paviments carnis, pesquers, hostalers, frutícolas, en definitiva tots aquells que tractin aliments en algun de tots els seus estats. Sol·liciti el seu pressupost.Senyalització industrial per a l'automoció


Els sòls i paviments industrials agroalimentaris a Barcelona proposats per Grup Pavin engloben els tractaments per a paviments carnis, pesquers, hostalers, frutícolas, en definitiva tots aquells que tractin aliments en algun de tots els seus estats. Sol·liciti el seu pressupost.


Senyalització industrial de passadís per als vianants


Els sòls i paviments industrials agroalimentaris a Barcelona proposats per Grup Pavin engloben els tractaments per a paviments carnis, pesquers, hostalers, frutícolas, en definitiva tots aquells que tractin aliments en algun de tots els seus estats. Sol·liciti el seu pressupost.Senyalització industrial en empresa metal·lúrgica


Els sòls i paviments industrials agroalimentaris a Barcelona proposats per Grup Pavin engloben els tractaments per a paviments carnis, pesquers, hostalers, frutícolas, en definitiva tots aquells que tractin aliments en algun de tots els seus estats. Sol·liciti el seu pressupost.


Senyalització industrial per a una química


Els sòls i paviments industrials agroalimentaris a Barcelona proposats per Grup Pavin engloben els tractaments per a paviments carnis, pesquers, hostalers, frutícolas, en definitiva tots aquells que tractin aliments en algun de tots els seus estats. Sol·liciti el seu pressupost.Senyalització industrial creuada


Els sòls i paviments industrials agroalimentaris a Barcelona proposats per Grup Pavin engloben els tractaments per a paviments carnis, pesquers, hostalers, frutícolas, en definitiva tots aquells que tractin aliments en algun de tots els seus estats. Sol·liciti el seu pressupost.


Senyalització industrial de passos per als vianants


Els sòls i paviments industrials agroalimentaris a Barcelona proposats per Grup Pavin engloben els tractaments per a paviments carnis, pesquers, hostalers, frutícolas, en definitiva tots aquells que tractin aliments en algun de tots els seus estats. Sol·liciti el seu pressupost.Senyalització industrial de passos de zebra


Els sòls i paviments industrials agroalimentaris a Barcelona proposats per Grup Pavin engloben els tractaments per a paviments carnis, pesquers, hostalers, frutícolas, en definitiva tots aquells que tractin aliments en algun de tots els seus estats. Sol·liciti el seu pressupost.